Hållbarhet genomsyrar allt vi gör, både i vårt dagliga arbete och i framtida projekt

” Vi ska skapa enkla och tydliga sätt att mäta och visa vilken miljöpåverkan ett inredningsprojekt har”

– VD Kristin Östberg

Therese Löwstedt

Hållbarhet är drivkraften bakom kreativitet, innovation och design för oss på Indicum.

Med vetskapen om att vi har så kort tid på oss och att vår yrkeskår står för en stor del av klimat- och miljöpåverkan försöker vi i alla våra projekt att vägleda våra kunder att tänka hållbart och belasta miljön så lite som möjligt.

För oss handlar hållbarhet om att skapa interiörer med hög kvalitet som är tänkta att hålla länge och som stärker människors hälsa och livskvalitet. Förutsättningen för vårt arbete är att det i varje skede sker en så liten miljöbelastning som möjligt. Det betyder att vi aktivt medverkar till att minska klimat- och miljöpåverkan kopplat till interiören olika sätt.

Vi driver innovativa projekt med tydligt miljöfokus och koppling till vårt yrkesområde som t.ex. Hållbar Interiör.  Vi levererar hög kvalitet på interiör gestaltning i alla våra projekt och vi påverkar våra kunder att agera hållbart i alla skeden av våra projekt genom att presentera håll-bara val (åtgärder, lösningar, material, konstruktioner etc). Ytterligare en del är att vi främjar klimatsmarta val hos slutanvändaren där så är möjligt, som t.ex. energibesparing.

De globala utmaningarna är många och vi märker redan av klimatförändringar, hotad biologisk mångfald, ohälsa och ökade sociala klyftor. Planering och utformning lokaler har därför en avgörande betydelse för att bidra till en hållbar utveckling, såväl miljömässigt, socialt som ekonomiskt. Indicum arbetar för att bidra till de globala målen i Agenda 2030 på ett konkret och aktivt vis, med fokus på mål 12 Hållbar konsumtion och produktion.

Indicum har lång erfarenhet av att driva hållbarhetsfrågor i många olika typer av uppdrag. Vi utvecklar ständigt både tjänster och vårt sätt att arbeta för att kunna guida våra kunder till att nå längre och få ökad förståelse för konsekvenserna av de val de gör. De globala målen är utgångs­punkten för våra strategiska sats­ningar och genom att ta ansvar och vara en förebild kan vi även inspirera vår omvärld. Tillsammans med kunder och samarbetspartners, kan vi forma ett samhälle som håller, både idag och imorgon.

 

Vill du veta mer och hur vi arbetar med hållbarhet i lokalprojekt?

Kontakta Therese Löwstedt

Eller läs mer om forskningsprojektet projektet Hållbar interiör här

 

Vi står inte bakom den rådande slit- och slängmentalitet som finns i branschen utan verkar för återbruk, förädling och hållbar konsumtion

– Therese Löwstedt, inredningsarkitekt och partner

Hållbarhet i dina lokaler

Kontorslandskap
Det finns ett stort antal miljömärkningar. För enskilda möbler finns märkningar som Svanen eller Möbelfakta, och för fastigheter finns certifieringar där fast inredning ingår. Trots att inredningsbranschen har expanderat kraftigt och att konsumtionen av möbler har ökat de senaste tio åren finns ingen märkning som bedömer hela inredningsprojekt.

Om cirkularitet och återbruk

Stol i närbild
Att föreskriva återbrukade möbler i stället för nyproducerade möbler innebär också ett förändrat arbetssätt för oss inredningsarkitekter. I stället för att i första hand gestalta en vision som vi väljer möbler till, så behöver vi utgå från de möbler som finns tillgängliga och anpassa visionen för att skapa en fin och funktionell helhet.