Datum

7 juni 2024

Kontaktperson

Marie Lindblad

SMHI:s Nya Lokaler i Göteborg: Indicum Står för Inredningen

Vi firade invigningen av SMHI:s nya kontorslokaler i Göteborg. Flytten gick till ett nybyggt hus i tre våningar beläget i stadsdelen Nya Varvet i Göteborg, en tidigare örlogshamn med en anrik historia. Indicum har i projektet ansvarat för inredningen i lokalerna. Detta Uppdraget var att ta fram en inredning som knyter ann till SMHI:s övergripande inredningskoncept men som också har sin utgångspunkt i platsen, den nya byggnaden och i verksamhetens behov.

Ett Koncept i Fyra Delar

Redan framtaget inredningskoncept har legat som grund för inredningsvalen men anpassningar har gjorts för att sätta en egen prägel på Göteborgskontoret. Det befintliga inredningskoncept har kompletterats med fyra underkoncept, ”bland molnen”, ”under ytan”, ”fyren” och ”varvet”, som återfinns i olika typer av ytor i lokalen. Underkoncepten är framtagna för att knyta samman inredningen med platsen och med SMHI:s olika verksamhetsområden.

Hållbarhet i Fokus

En central del i projektet har varit det stora hållbarhetsfokuset. Målsättningen var att minst 50% av den totala inredningen skulle återbrukas eller köpas in begagnad. Genom att integrera återbruk i projektet ville vi inte bara bidra till en mer hållbar inredning. Utan också inspirera andra att se värdet i att ge återbrukade möbler en ny chans. I slutänden landade vi på totalt 63% återbrukade möbler.

Invigningsfesten

Under invigningsfesten höll vi tal och rundvandringar i de nya lokalerna. Vi på Indicum fick tillfälle att berätta mer om tankarna bakom inredningskonceptet och det stora återbruksarbetet vi gjort. Medarbetarna uttryckte många positiva kommentarer och uppskattning under invigningen.

Ett Lyckat Projekt

Projektet är ett bra exempel på att det är möjligt att skapa verksamhetsanpassade och estiskt tilltalande miljöer med en hög återbruksgrad. Vi hoppas få möjlighet att genomföra fler projekt av detta slag i framtiden.